Algemene voorwaarden

zoals deze gehanteerd worden door: SubsidieManager BV hierna ook te noemen SubsidieManager alsmede wij of ons, gevestigd aan. Het bedrijf staat ingeschreven bij de KvK te Lelystad onder nummer 86162322.

1. Geldigheid

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door SubsidieManager gedane aanbiedingen en alle door SubsidieManager uit hoofde van haar bedrijf gesloten overeenkomsten.

1.2. De nummering en de titels van de artikelen heeft alleen tot doel om de leesbaarheid te bevorderen. Hieraan kunnen echter op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

1.3. Een opdracht of bestelling door een Contractant geldt als onvoorwaardelijke acceptatie van deze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met een Contractant gesloten overeenkomsten.

1.4. In deze voorwaarden worden de begrippen subsidie en bijdrage als synoniem van elkaar gebruikt. De overeenkomst en de voorwaarden zijn derhalve van toepassing op elke overeenkomst met SubsidieManager waarin SubsidieManager de verplichting op zich neemt om middels het laten gebruiken van een online applicatie te bevorderen dat bij wat voor instelling, stichting, overheid of bedrijf dan ook een financiële bijdrage in welke vorm of onder welke benaming dan ook ten behoeve van een Contractant kan worden verkregen. Onder financiële bijdragen worden ook uitdrukkelijk terug te vragen (eco)belastingen, heffingen en retributies verstaan.

1.5. Van deze voorwaarden afwijkende bijzondere bedingen zijn slechts bindend voorzover ze schriftelijk zijn overeengekomen.

1.6. Indien een Contractant zelf ook algemene voorwaarden hanteert zijn deze niet van toepassing indien en voorzover dit niet uitdrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen.

1.7. Nietigheid of vernietigbaarheid van één of meer bepalingen uit deze voorwaarden laat de geldigheid voor het overige onverlet.

1.8. Indien SubsidieManager niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mede dat deze voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat SubsidieManager het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze voorwaarden zal verlangen.

2. Overeenkomst

2.1 Overeenkomsten met ons uit hoofde van ons bedrijf gesloten en aanbiedingen door ons gedaan zijn voor ons slechts bindend indien en voorzover wij dit schriftelijk bevestigen. Afspraken met onze ondergeschikten of door ons ingeschakelde hulppersonen binden ons niet indien en voorzover wij deze afspraken niet schriftelijk bevestigen.

2.2 Een overeenkomst komt tot stand door het naar waarheid ingevulde registratieformulier naar SubsidieManager te sturen. Wij behouden ons evenwel het recht voor om zonder opgave van reden een overeenkomst te annuleren. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op een demoversie en de accounts waarmee 48 uur gratis toegang wordt gegeven. Elke door ons aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat ons van voldoende kredietwaardigheid van de tegenpartij zal blijken, zulks uitsluitend te onzer beoordeling.

2.3 Degene die de overeenkomst namens Contractant ondertekend verklaart met de ondertekening van de overeenkomst daartoe bevoegd en/of gemachtigd te zijn. Wanneer zulks later niet het geval blijkt te zijn is de ondertekenaar naast degene namens wie hij ondertekend persoonlijk hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de verplichtingen uit deze overeenkomst.

2.4 Offertes en overeenkomsten bevatten alleen die goederen en diensten die uitdrukkelijk in onze schriftelijke bevestiging zijn gespecificeerd. Contractant geeft bij het invullen van het formulier aan voor welk abonnement wordt gekozen en heeft recht op de daarbij op dat moment op onze site vermelde diensten en producten.

2.5 SubsidieManager is gerechtigd de verplichtingen uit de overeenkomst of een deel van haar verplichtingen door derden te laten uitvoeren.

2.6 Het is Contractant niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van SubsidieManager haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan derden. Contractant mag de SubsidieManager alleen gebruiken voor zichzelf of de rechtspersoon op wiens naam de overeenkomst is afgesloten.

3. Wijzigingen

3.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke abonnementsvorm dienen schriftelijk/per email te worden aangevraagd.

3.2 Onze weigering om de abonnementsvorm te wijzigen is voor de Contractant geen reden om de overeenkomst te ontbinden. Hij is en blijft aan de oorspronkelijke overeenkomst gebonden.

4. Prijzen / kosten

4.1 Alle door SubsidieManager gegeven prijzen zijn exclusief BTW en eventuele invoerheffingen tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. Evenmin zijn bij de prijzen kosten van (uitsluitend in overleg in te schakelen) derden en dergelijke inbegrepen.

4.2 Alle door SubsidieManager opgegeven prijzen worden te goeder trouw gegeven.

4.3 Prijsverhogingen die optreden ten gevolge van gewijzigde overheidsmaatregelen en voorschriften worden door SubsidieManager aan de Contractant doorberekend.

5. Diensten

5.1 De door SubsidieManager te leveren diensten zijn limitatief in de overeenkomst en op onze site omschreven.

5.2 Bij de bepaling van de kwaliteit van de door SubsidieManager geleverde diensten is niet uitsluitend de subjectieve verwachting welke de Contractant van de betreffende diensten heeft doorslaggevend. Bepalend is hetgeen in de branche als normaal beschouwd dient te worden. Hierbij dient te worden opgemerkt dat het feit dat een Contractant er voor kiest om niet voor het sluiten van de definitieve overeenkomst de gratis demo te proberen en/of het gedurende 48 uur gratis kunnen proberen van de site geheel voor diens eigen risico komt.

5.3 SubsidieManager stelt, ten behoeve van het door de Contractant realiseren van subsidies en financiële bijdragen onder wat voor benaming dan ook, een online applicatie en database aan Contractant ter beschikking waarin Contractant voor hem geschikte financieringsbronnen kan zoeken.

5.4 Op SubsidieManager rust de inspanningsverplichting om de dienst 24/7 ten behoeve van Contractant storingsvrij beschikbaar en zo actueel mogelijk te houden. SubsidieManager is bij het leveren van haar diensten afhankelijk van diensten van derden, zoals internetproviders, browsers en softwareleveranciers. Daarnaast is de applicatie voortdurend in ontwikkeling om gebruikerservaringen en –wensen en nieuwe technische mogelijkheden te vertalen naar nieuwe functionaliteit. Om die reden kan een storingsvrije of foutvrije werking niet 100% gegarandeerd worden.

5.5 Indien SubsidieManager al dan niet middels de applicatie omtrent de mogelijkheid tot het verkrijgen van een subsidie of bijdrage mededelingen doet of daaromtrent een bepaalde indruk wekt, worden deze mededelingen te goeder trouw gedaan en kan het onverhoopt weigeren van een subsidie of bijdrage geen reden tot opzegging, ontbinding, opschorting of schadevergoeding zijn. De beslissing of een bepaalde bijdrage of subsidie al dan niet wordt toegekend ligt uiteindelijk bij het betreffende fonds of financier en niet bij SubsidieManager.

6. Intellectuele eigendom

6.1 Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder ook uitdrukkelijk de auteursrechten, alsmede alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot hetgeen in de online applicatie is opgenomen en de daarin opgenomen data en gegevens, zijn en blijven eigendom (waaronder ook exclusieve licenties worden gerekend) van SubsidieManager . Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SubsidieManager mogen de aanvragen en/of screenshots niet worden gepubliceerd en/of worden verveelvoudigd of aan derden ter beschikking te worden gesteld zodat deze derden hun voordeel er mee kunnen of zouden kunnen doen. Onder derden worden niet verstaan degenen bij wie, al dan niet via de online applicatie een aanvraag wordt ingediend.

6.2 Contractant vrijwaart SubsidieManager voor alle aanspraken wegens inbreuken op intellectuele eigendomsrechten welke derden menen te hebben op door Contractant aangeleverde zaken zoals ontwerpen, tekeningen etc.

7. Verplichtingen Contractant

7.1 Contractant dient storingen en door hem geconstateerde tekortkomingen in de applicatie zo spoedig mogelijk na het ontdekken daarvan schriftelijk aan ons te melden.

7.2 Het is Contractant verboden om de applicatie beroepsmatig te gebruiken met dien verstande dat het verboden is om, al dan niet tegen betaling, de applicatie te gebruiken voor andere (rechts)personen dan de rechtspersoon welke als Contractant is aangemeld.

7.3 Partijen verplichten over een weer tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie waar zij al dan niet in verband met de uitvoering van de overeenkomst kennis krijgen.

8. Opschorting

8.1 Wij zijn gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst op te schorten wanneer de Contractant niet of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit de overeenkomst en deze bij de overeenkomst horende algemene voorwaarden.

8.2 De in de vorige zin vermelde opschorting geeft geen reden tot schadevergoeding.

9 (Extra) Werkzaamheden

9.1 Indien Contractant met betrekking tot een aanvraag gebruik maakt van inhoudelijke en Pro+ specialistische ondersteuning zullen deze werkzaamheden worden uitgevoerd door medewerkers van Subsidiegezocht.nl. Er ontstaat op dat moment (ook) een overeenkomst tussen Contractant en Subsidiegezocht.nl. Op deze overeenkomst zijn op deze overeenkomst de door SUBSIDIEGEZOCHT.NL gehanteerde algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn te raadplegen op www.subsidiegezocht.nl/algemenevoorwaarden en worden op aanvraag kosteloos verstrekt.

10. Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid van SubsidieManager

10.1 SubsidieManager is nimmer aansprakelijk voor kosten, schaden en interesten die het directe of indirecte gevolg zijn van: overmacht, daden of nalatigheden van de Contractant of zijn onderge-schikten, daden of nalatigheden van ons, onze ondergeschikten, danwel andere personen die door of vanwege ons tewerk zijn gesteld, met uitzondering van die daden en nalatigheden die het gevolg zijn van opzet of grove schuld. Dit artikel is ten aanzien van meerwerk van overeenkomstige toepassing.

10.2 Wij zijn nimmer gehouden om geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een Contractant te vergoeden. Alleen directe materiële door de Contractant geleden schade, die het rechtstreekse directe gevolg is van ingevolge de vorige leden aan SubsidieManager toe te rekenen gedragingen, komt tot ten hoogste het factuurbedrag voor vergoeding in aanmerking.

10.3 Wij zijn nimmer jegens onze Contractant aansprakelijk voor eisen welke door overheid en/of overheidsinstellingen worden gesteld in verband met de opdracht.

10.4 Buitengewone omstandigheden die aanleiding geven tot een wijziging in de feitelijke omstandigheden leveren voor SubsidieManager overmacht op. Dit is onder meer in het geval

– bij het optreden van stormschade en buitengewone weersomstandigheden,

– bij brand of door andere oorzaak tenietgaan van het bedrijfspand en/of computersystemen van SubsidieManager

– wanneer door of namens derden geleverde of verhuurde materialen niet of niet naar behoren functioneren

– bij het uitvallen van de stroomvoorzieningen en/of uitval van telecommunicatieverbindingen

– bij langdurige ziekte van werknemers en/of de eigenaar van SubsidieManager

– in het geval van bij werkstakingen, oorlog, molest, natuurrampen en terrorisme

10.5 Ingeval van overmacht is SubsidieManager ontheven van haar verplichting tot het nakomen van de overeenkomst en kan de wederpartij geen recht op schadevergoeding of schadeloosstelling doen gelden. Hierbij heeft SubsidieManager het recht om de overeenkomst te ontbinden of op te zeggen. Indien en voorzover de buitengewone omstandigheden van tijdelijke aard zijn kan SubsidieManager , zulks geheel te eigener beoordeling, de uitvoering van de overeenkomst opschorten of de uitvoering van de overeenkomst wijzigen.

10.6 Wanneer de Contractant meent dat wij op enigerlei wijze schade hebben veroorzaakt waarvoor wij in zijn ogen aansprakelijk zouden zijn is hij verplicht om, op straffe van verval van zijn rechten dienaangaande, ons hiervan binnen 8 dagen na het optreden van de schade of binnen 8 dagen nadat de schade op enigerlei wijze aan hem bekend had kunnen zijn, mededeling te doen. Deze mededeling dient schriftelijk te geschieden.

10.7 SubsidieManager is aansprakelijk, voorzover haar verzekering dit dekt, voor schade aan hulpmiddelen, materiaal en werkruimtes, alsmede eigendommen van Contractant en/of derden, voorzover ontstaan door opzet of grove schuld van SubsidieManager of van hen, die door haar belast zijn met de uitvoering van de overeenkomst.

Aansprakelijkheid van de Contractant

10.8 De Contractant is ten volle aansprakelijk voor alle daden en nalatigheden van zichzelf en de door hem ingeschakelde hulppersonen.

10.9 De Contractant zal zich (onder meer) in de volgende gevallen en situaties niet op overmacht kunnen beroepen:

– gewijzigde wet- en regelgeving alsmede overheidsvoorschriften en rechterlijke uitspraken voor zover deze aan de zijde van de Contractant een beletsel doen opkomen

– het niet door Contractant in voldoende mate controleren van aan Contractant verstrekte (concept)stukken

– als een beletsel ontstaat en/of de schade optreedt ten gevolge van daden of nalatigheden van degene in wiens opdracht de Contractant op zijn beurt werkzaam is

– geldelijk onvermogen, faillissement en surseance van betaling daarbij begrepen, bij de Contractant of bij degene voor wie de Contractant werkzaam is

– gehele of gedeeltelijke overgang van de onderneming van de Contractant zelf of gehele of gedeeltelijke overdracht van de onderneming van degene in wiens opdracht de Contractant werkzaam is.

– beslaglegging en of tenuitvoerlegging van gerechtelijke vonnissen, alsmede het uitoefenen van zakelijke zekerheidsrechten door een derde indien en voorzover dit tot voldoening van een vordering, die deze derde op de Contractant (of op degene ten wiens behoeve de Contractant werkzaam is) heeft, strekt.

– het feit dat een verzekeraar, terecht of onterecht , de eventuele schade niet dekt.

– het feit dat de Contractant minder winst zal maken of mogelijk zelfs verlies zal lijden

10.10 De onder 10.9. genoemde omstandigheden en situaties komen ten allen tijde voor risico van de Contractant, ongeacht het feit of hij daarop invloed heeft of niet. De al dan niet voorzienbaarheid van deze situaties doet daarbij niet terzake.

11. Reclame

11.1 De Contractant is verplicht om door de applicatie gegenereerde (concept)stukken en adviezen grondig te inspecteren op gebreken en onvolkomenheden.

11.2 Bij aanwezigheid van gebreken als bedoeld in het vorige lid is de Contractant verplicht om ten spoedigste nadat hij de gebreken heeft ontdekt of redelijkerwijze zou hebben kunnen ontdekken dit aan ons te melden en dient hij ons in de gelegenheid te stellen om de gebreken te controleren.

11.3 Laat de Contractant na om binnen 8 dagen te reclameren, dan wordt hij geacht met de inhoud van de stukken in te stemmen.

11.4 Reclames die naar ons oordeel terecht zijn, geven, zulks geheel naar onzer keuze, recht op, hetzij een schadevergoeding tot ten hoogste het factuurbedrag, hetzij op kosteloos herstel van de geconstateerde gebreken. De Contractant is ten allen tijde verplicht om SubsidieManager de gelegenheid tot herstel te geven en dient SubsidieManager daartoe schriftelijk in gebreke te stellen.

11.5 Reclames dienen ten allen tijde schriftelijk te geschieden.

12. Opzegging/annuleren

12.1 Wanneer Contractant verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet behoorlijk nakomt en/of SubsidieManager door omstandigheden die voor rekening en risico van de Contractant komen in de uitvoering van haar werkzaamheden wordt gehinderd althans de uitvoering van de werkzaamheden hierdoor wordt bemoeilijkt is SubsidieManager gerechtigd de overeenkomst op te zeggen danwel de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten. Opzegging/opschorting op deze grond laat de (betalings)verplichtingen van Contractant onverlet.

12.2 Een overeenkomst wordt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, gesloten voor de duur van 1 jaar. Na ommekomst van dit jaar wordt de overeenkomst, tenzij uiterlijk 1 maand voor de einddatum de overeenkomst schriftelijk door contractant is opgezegd, opnieuw automatisch verlengd met een termijn van 1 jaar verlengd.

12.3 De Contractant kan, wanneer hij handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (en/of bij de Kamer van Koophandel inschrijvingsplichtig is), in afwijking van artikel 7:408 BW de (al dan niet verlengde) overeenkomst welke standaard wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar niet tussentijds opzeggen.

12.4 In het geval een andere dan een in artikel 12.2 genoemde Contractant na de totstandkoming van de overeenkomst wenst te annuleren is hij daartoe gerechtigd mits hij (ter keuze van SubsidieManager ) de ten gevolge hiervan door SubsidieManager mis te lopen winst vergoedt, althans de gewerkte uren tegen een gangbaar uurtarief van minimaal € 125,00 ex. Btw per uur vergoedt. Laatstgenoemd uurtarief wordt volgens de CPI van het CBS jaarlijks geïndexeerd.

12.5 Wanneer Contractant van maandelijkse betalingen wil overschakelen naar een jaarlijkse betaling heeft dit geen terugwerkende kracht en ontstaat er op de datum waarop dat verzoek wordt gedaan een nieuw contract voor 1 jaar. Het tussentijds overstappen van jaarlijkse naar maandelijkse betalingen is niet mogelijk.

12.6 Het tijdens de looptijd van de overeenkomst upgraden naar een duurder pakket is mogelijk, het tijdens de looptijd van de overeenkomst overstappen naar een goedkoper pakket is niet mogelijk.

13. Privacy/AVG

13.1 SubsidieManager verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Het sluiten van de overeenkomst of het nemen van een abonnement op de nieuwsbrief houdt tevens in dat u expliciet toestemming hebt gegeven voor de verwerking van de persoonsgegevens op de wijze zoals hieronder aangegeven. SubsidieManager verwerkt (mogelijk) de volgende gegevens:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Locatiegegevens

– Gegevens over uw activiteiten op onze website en de uitkomsten daarvan

– Internetbrowser en apparaat type

– Bankrekeningnummer

SubsidieManager verwerkt persoonsgegevens omdat op onze site persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we wel social media plugins.

13.2 Medewerkers en ingehuurde externe partijen hebben ten behoeve van bijvoorbeeld onderhoud, beheer, helpdeskondersteuning en statistieken, toegang tot alle, al dan niet expliciet door u opgegeven, gegevens en aanvragen in de database. Allen hebben bij zich contractueel verplicht tot geheimhouding.

13.3 Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

13.4 SubsidieManager verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– SubsidieManager analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website en de werking daarvan te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren en die van andere gebruikers.

13.5 SubsidieManager neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SubsidieManager ) tussen zit. SubsidieManager gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

13.6 SubsidieManager bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Na het beëindigen van de overeenkomst zullen uw persoonsgegevens en de aanvraag- en projectgegevens gedurende maximaal 1 jaar worden bewaard.

13.7 SubsidieManager verkoopt uw gegevens niet aan derden. SubsidieManager deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SubsidieManager blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt SubsidieManager uw persoonsgegevens mogelijk aan andere derden. Dit doen wij dan alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

13.8 SubsidieManager gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. SubsidieManager gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

13.9 U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar SubsidieManager . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u en niet door een ander is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. SubsidieManager zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. SubsidieManager wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

13.10 SubsidieManager neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice.

14. Facturen/betalingen

14.1 Contractant is de overeengekomen vergoeding bij wege van vooruitbetaling verschuldigd. Contractant geeft een incassomachtiging aan SubsidieManager, waardoor Contractant SubsidieManager machtigt eens per overeengekomen betaalperiode het overeengekomen bedrag te incasseren.

14.2 De Contractant is verplicht om alle door ons verstrekte facturen, onverschillig of het een voorschotnota betreft of niet, zorgvuldig op hun juistheid te controleren en eventuele onjuistheden binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan ons te melden. Indien en voorzover de Contractant dit achterwege laat wordt aangenomen dat hij zonder enig voorbehoud instemt met de betreffende factuur en de volledige inhoud daarvan.

14.3 Indien de Contractant door hem geconstateerde onjuistheden niet of niet tijdig meldt is hij in geen geval gerechtigd de betaling van de factuur op te schorten of een eventuele verschil achter te houden of in verrekening te brengen.

14.4 Alle facturen dienen strikt binnen 2 weken na factuurdatum betaald te worden. Contractant stemt er mee in dat onze facturen niet verrekend kunnen en mogen worden met vermeende vorderingen van de Contractant op SubsidieManager

14.5 Wanneer de Contractant niet, niet tijdig of niet volledig betaalt of de betaling storneert, is hij zonder dat daartoe een verdere ingebrekestelling nodig is in verzuim. Wij kunnen echter, zonder dat dit overigens onze rechten aantast, de Contractant alsnog een korte periode de gelegenheid bieden om zonder bijkomende kosten de hoofdsom te betalen.

14.6 Wanneer wij een bepaalde Contractant in het verleden al dan niet stilzwijgend hebben toegestaan om de betalingstermijn zonder gevolgen te overschrijden kan de betreffende Contractant noch in het heden noch in de toekomst een beroep op deze toeschietelijkheid doen en blijft het in lid c. bepaalde onverkort van toepassing.

14.7 De Contractant is verplicht om buiten de hoofdsom en rente om, alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, veroorzaakt door het achterwege blijven van de betaling, te vergoeden.

14.8 Wanneer wij ter gelegenheid van een of meerdere aanmaningen niet dadelijk betaling van rente en kosten vorderen houdt dit geenszins in dat wij afstand doen van het recht om deze kosten en rente in een later stadium alsnog met ingang van de vervaldatum te vorderen.

14.9 De Contractant is over de tijd dat hij in verzuim is een contractuele rente van 1,5 procent per maand over de hoofdsom verschuldigd. Elke ingetreden maand zal als volledige maand worden gerekend.

14.10 De buitengerechtelijke (incasso)kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 125,– exclusief BTW per geheel of gedeeltelijk onbetaald gelaten factuur.

14.11 De grootte van en de gehoudenheid tot het betalen van buitengerechtelijke kosten blijkt reeds uit het feit dat wij ons op enig moment verzekeren van de hulp van derden teneinde betaling te verkrijgen.

14.12 Eventueel verleende of overeengekomen kortingen vervallen automatisch ingeval van te late betaling.

15. Slotbepaling

Op alle met of door ons gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing en geschillen met betrekking tot overeenkomsten met of door ons gesloten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Burgerlijke rechter.